Jeu de boules in Coronatijd
Op maandag 11 mei was er op grond van beslissingen op regerings- en gemeentelijk niveau weer de mogelijk geboden om “buiten te spelen”. Voor ons als liefhebbers van het edele petanque- of jeu de boulesspel betekende dat het heropstarten van de speelmogelijkheden voor onze leden op onze buitenbanen. We hadden als bestuur vooruitlopend daarop al voorwaarden geformuleerd waaronder die heropstart kon plaatsvinden. Onze voorwaarden bleken achteraf voortreffelijk te stroken met de voorwaarden op landelijk en gemeentelijk niveau en met de adviserende richtlijnen van de NJBB.

De praktijk
Alle leden hebben we vooraf door middel van een email van de voorwaarden op de hoogte gesteld en we hebben de gemeente ook vooraf van onze aanpak op de hoogte gesteld, zodat bij eventuele controle de gemeentelijke toezichthouders konden weten hoe wij reglementair te werk zouden gaan.
Het was op 11 mei guur weer, maar dat liet een aantal diehards niet weerhouden om meteen te komen spelen. De banen waren zo door de baancommissarissen ingedeeld dat er voldoende ruimte was zonder dat er inbreuk zou worden gemaakt op de 1,5 meter regel. Er was voorzien in mogelijkheden om de handen te wassen en te ontsmetten. Later heeft Henk Verhoeven nog een keurige voorlopige wasbak met afvoer gerealiseerd, die het handenwassen bijna professioneel kan laten plaatsvinden.

Op de reguliere speeldagen heeft steeds een wisselende groep van ongeveer 20/25 leden gespeeld onder toezicht van een verantwoordelijke spelleider, die kenbaar was en zal zijn aan zijn fluovacestje. Iedere speler kon/kan zelf een stoel pakken, die als de zijne of hare kenmerken en na afloop schoongemaakt weer binnen zetten. Daar moet zorgvuldig aandacht aan worden gegeven. De kantine blijft gesloten, dus er zijn geen bardiensten tot nader order. Tot vandaag, zondag 17 mei, is alles uitstekend verlopen, We hebben zelfs controle van gemeentewege gehad omdat er kennelijk personen in de richting van de gemeente te kennen hadden gegeven dat sommige spelers de 1,5 meternorm niet voldoende respecteerden. Aan de BOA werd uitgelegd dat er inderdaad soms koppels waren, die normaal ook in deze tijd met elkaar lepeltje/lepeltje als paar de (echtelijke) sponde delen en dus gewend zijn soms de 1,5 meternorm een beetje geweld aan te doen, Maar we zegden toe daar toch streng op toe te zien.

Ook punt van aandacht blijft dat persoonlijk meegebrachte verfrissingen etc. er niet toe leiden dat de indruk ontstaat, dat er toch sprake zou kunnen zijn van een verkapt terras. Dit zeker met het oog op de komende zomerse dagen en heerlijke weersomstandigheden.
Laten we hopen dat we op redelijk korte termijn verlost zullen zijn van de alles remmende Corona en dat we weer ongeremd kunnen genieten van onze gezondheid en van het zijn van de homo ludens ofwel de spelende mens.

Dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de huidige speelsituatie en alle succes met de voorzetting daarvan.

Hans van de Wijdeven.